Viktig skritt i retning av økt tilgang til litteratur.

  • Posted on: 25 June 2014
  • By: Thomas Haugen

Norge underskriver traktat om tilgang til åndsverk for blinde og synshemmede
Pressemelding, 20.06.2014
Nr.: 68/2014
Norge underskriver traktat om tilgang til åndsverk for blinde og synshemmede
I dag undertegner Norge en traktat som skal forbedre og forenkle tilgangen til åndsverk
for blinde og synshemmede.
- Traktaten vil bidra til at blinde og synshemmede personer får bedre tilgang til
bøker. Det er i utviklingsland at traktaten vil få størst betydning, men også her
i Norge kan traktaten føre til et utvidet tilbud av utenlandsk litteratur tilpasset
synshemmede lesere, sier kulturminister Thorhild Widvey.
De fleste blinde i verden lever i fattige land og har liten tilgang til tilrettelagte
bøker. World Blind Union (Verdens blindeforbund) har i flere år vist til det som
har blitt kalt ”bokhungersnøden” som rammer svært mange synshemmede personer.
- Gjennom å undertegne denne traktaten sender vi et viktig politisk signal. Ved senere
ratifikasjon og innarbeiding av traktaten i norsk rett bidrar Norge til å bygge opp
infrastruktur som gjør at tilgangen på lyd- og punktskrift blir bedre for de fattige
landene, sier kulturminister Thorild Widvey.
Det ble i juni 2013 vedtatt en traktat i Marrakech om blindes og synshemmedes tilgang
til åndsverk. Traktaten var et resultat av arbeidet i FN-organisasjonen WIPO (Verdens
immaterialrettsorganisasjon) sin opphavsrettskomité. Formålet med traktaten var primært
å lette ”bokhungersnøden” for blinde og synshemmede i utviklingsland, men også blindeorganisasjoner
i industrilandene ser frem til forbedret internasjonal utveksling av tilpassede bøker.
Det er særlig de store verdensspråkene som vil være etterspurt i andre land enn fremstillerlandet.
Traktaten kan gi den blinde befolkningen i Sør-Amerika tilgang til den rikholdige
blindeskriftsamlingen i Spania.
Marrakech-traktaten forplikter landene til å ha regler som tillater fremstilling
av eksemplar av åndsverk i lyd- og punktskrift, og at disse eksemplarene kan utveksles
over landegrensene.
Norge kommer til å gjennomføre reglene i Marrakech-traktaten i åndsverkloven. Allerede
i dag er det regler om fremstilling av bøker for blinde lesere, og disse eksemplarene
kan også spres i Norden.

Hentet fra http://www.regjeringen.no/nb/dep/kud/pressesenter/pressemeldinger/2014/N...